รวมฟังก์ชั่น-javascript-utils

รวม javascript utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อยรวม javascript utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย
ฟังก์ชั่น Utils สำหรับการเขียนโปรแกรมคือการรวบรวมฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย ๆ มาสร้างเป็นคลาสชื่อว่า utils และนำไปใช้งานในคลาสอื่นหรือส่วนต่าง ๆ ในขั้นตอนของการพัฒนา สำหรับภาษา javascript เราสามารถสร้างไฟล์ utils.js เพื่อเก็บรวบรวมฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ใช้งานได้เช่นกัน ตัวอย่างฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เรามักจะใช้งานอยู่บ่อย ๆ ในการเขียนภาษา javascript

ดาวน์โหลด Utils.js


ฟังก์ชั่นการคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน javascript

function calPercentag(percent,amount){
	var discount = (percent*amount)/100;
	return discount;
}

ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อเราต้องการรู้ว่า 10% ของ 120 คือเท่าไหร่

calPercentag(10,120); //ผลลัพธ์ = 12


ฟังก์ชั่นเพิ่มเครื่องหมาย comma สำหรับตัวเลข

function addComma(x) {
  var parts = x.toString().split(".");
  parts[0] = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
  return parts.join(".");
}

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ number ที่ส่งเข้ามาในฟังก์ชั่นออกไปเป็น string ที่มีเครื่องหมาย comma

addComma(1400); //ผลลัพธ์ = 1,400


ฟังก์ชั่นสุ่มโค๊ดสีแบบ hex

function randomColor() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++ ) {
    color += letters[Math.floor(Math.random() * 16)];
  }
  return color;
}

ตัวอย่างการใช้งาน

randomColor(); // ผลลัพธ์ = #650DE6


ฟังก์ชั่นสุ่มโค๊ดรหัส

function randomCode() {
  var code = "";
  var possible = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
  for( var i=0; i < 10; i++ )
    code += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));

  return code;
}

ตัวอย่างการใช้งาน

randomCode(); // ผลลัพธ์ = r7nd4l7e86


ฟังก์ชั่นแปลงค่าสีจาก RGB เป็น Hex

function RGBtoHEX(r,g,b)
{
	componentToHex = function(c) {
		var hex = c.toString(16);
		return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
	}
	return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
}

ตัวอย่างการใช้งาน

RGBtoHEX(255,255,255); // ผลลัพธ์ = #ffffff


ฟังก์ชั่นแปลงค่าสีจาก Hex เป็น RGB

function hexToRGB(hex) {
  var r = parseInt((cutHex(hex)).substring(0,2),16);
	var g = parseInt((cutHex(hex)).substring(2,4),16);
	var b = parseInt((cutHex(hex)).substring(4,6),16);
	function cutHex(hex) {return (hex.charAt(0)=="#") ? hex.substring(1,7):hex}
  return r + "," + g + "," + b;
}

ตัวอย่างการใช้งาน

 hexToRGB('#ffffff'); // ผลลัพธ์ = 255,255,255


ฟังก์ชั่นคืนค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

function fixDecimal(num){
	return parseFloat(Math.round(num * 100) / 100).toFixed(2);	
}

ตัวอย่างการใช้งาน

fixDecimal(24.5600); // ผลลัพธ์ = 24.56


ฟังก์ชั่นตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ

function isMobile() { 
	 if( navigator.userAgent.match(/Android/i) || navigator.userAgent.match(/webOS/i) || navigator.userAgent.match(/iPhone/i) || navigator.userAgent.match(/iPad/i) || navigator.userAgent.match(/iPod/i) || navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) || navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
	 ){ return true; }else{ return false; }
}

ตัวอย่างการใช้งาน

isMobile(); //ผลลัพธ์ = false


By codebee

- Programmer & Writer