วิธี Query ข้อมูล ใน MySQL แบบกำหนดช่วงเวลา

วิธี Query ข้อมูล ใน MySQL เราสามารถ Query ข้อมูลมาแสดงผล แบบกำหนดช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของข้อมูลแต่ละ row ได้ เพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูล ซึ่งอาจจะใช้สำหรับการออกรายงานตามช่วงเวลา หรือ การแสดงผลของข้อมูลตามช่วงเวลานั้น ๆ ได้

ใช้ DATE_SUB() เรียกดูข้อมูลแบบกำหนดช่วงเวลาย้อนหลัง ( ลบวันเวลา )

ใช้คำสั่ง NOW(), BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลย้อนหลังไป 5 วัน นับจากวันเวลาปัจจุบัน โดยนำเวลามาคำนวณด้วย เขียนคำสั่งได้ดังนี้

SELECT * FROM table WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 DAY) AND NOW()

ใช้คำสั่ง CURDATE(), BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลย้อนหลังไป 5 วัน นับจากวันปัจจุบัน โดยไม่นำเวลามาคำนวณด้วย เขียนคำสั่งได้ดังนี้

SELECT * FROM table WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 5 DAY) AND CURDATE()

ใช้ DATE_ADD() เรียกดูข้อมูลแบบกำหนดช่วงเวลาเพิ่มขึ้น ( บวกวันเวลา )

ใช้คำสั่ง DATE_ADD, BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2020-10-10 บวกเพิ่ม 5 วัน จนถึงวันที่ 2020-10-15 โดยข้อมูลที่เป็น ‘2020-10-10’ ให้เราแทนค่าด้วยตัวแปรที่ต้องการ โดยเขียนคำสั่งได้ดังนี้

SELECT * FROM table WHERE timestamp BETWEEN DATE('2020-10-10') AND DATE_ADD('2020-10-10', INTERVAL 6 DAY)

Leave a Reply