สลิปเงินเดือน-Payslip-คืออะไร

สลิปเงินเดือน ( Payslip ) คือ เอกสารแสดงรายการ รายได้ และรวมไปถึงรายการหัก ที่ทางผู้ประกอบการหรือบริษัทออกให้กับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท

สำหรับผู้ประกอบการ สลิปเงินเดือน ถือเป็นหลักฐานในการชำระค่าจ้างให้กับพนักงาน และในทางบัญชี ถือเป็นหลักฐานแสดงรายการค่าใช้จ่ายของบริษัท

สำหรับพนักงาน สลิปเงินเดือน สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ โดยลักษณะของสลิปเงินเดือนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้ององค์ประกอบของข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ควรมีในใบสลิปเงินเดือน

 • รอบเงินเดือน หมายถึงเดือนที่ออกเอกสารสลิปเงินเดือน
 • วันที่จ่าย หมายถึง วันที่ ที่บริษัทชำระเงินให้กับพนักงาน
 • รายละเอียดข้อมูลบริษัท
  • ชื่อบริษัทแบบเต็มจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เช่น บริษัท เอบีซี จำกัด
  • ที่อยู่บริษัทแบบเต็มจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์
  • หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • รหัสพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • ชื่อพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • แผนก / ตำแหน่ง ของพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • แสดงรายการรับ จำนวน และจำนวนเงิน อย่างชัดเจน
 • แสดงรายการหัก จำนวน และจำนวนเงิน อย่างชัดเจน
 • แสดงเงินรับสุทธิ หลังลบกับรายการหัก
 • ลงรายมือชื่อผู้รับเงิน และ ลงวันที่กำกับท้ายเอกสาร

ตัวอย่าง รายการรับ ในใบสลิปเงินเดือน

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าโทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • เงินได้อื่น ๆ

ตัวอย่าง รายการหัก ในใบสลิปเงินเดือน

 • หักมาสาย
 • หักขาดงาน
 • หักล่าป่วย ลากิจ ล่าอื่น ๆ
 • หักสวัสดิการ
 • เบิกล่วงหน้า
 • หักแรกเข้า
 • หักประกันเงินกู้
 • หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หักสมทบประกันสังคม
 • หักภาษี

สำหรับบริษัท สามารถดูตัวอย่าง หรือ ทำเอกสารสลิปเงินเดือนได้ที่ ทำเอกสารสลิปเงินเดือนออนไลน์

เว็บไซต์ทำ QR Code ชำระเงิน บัญชีพร้อมเพย์... Prompt Pay (พร้อมต์เพย์) คือ รูปแบบการชำระเงินแบบใหม่ ที่ทำให้เราสามารถชำระเงิน หรือ รับโอนเงิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชน ที่ลงทะเบ...
6 สุดยอด WordPress Plugins สำหรับ SEO... เวิร์ดเพรส คือ เครื่องมือสำหรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม และทรงประสิทธิภาพมาก ๆ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์...
วิธีแก้ Merge Conflict ใน Git ในขั้นตอนของการพัฒนา โปรแกรมเมอร์แต่ละคนอาจจะแยก Branch ออกไปพัฒนาแต่ละฟีเจอร์ของโปรเจค แต่อาจจะมีบ้างที่มีการแก้ไขในส่วนของไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน เช่...
Git คืออะไร การใช้งาน Git ฉบับผู้เริ่มต้น... Git คือ Version Control ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แปลให้เข้าใจแบบง่าย ๆ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการติดตาม...

By codebee

- Programmer & Writer