Cloudflare ข้อควรรู้ ประโยชน์ ก่อนติดตั้งใช้งาน

Cloudflare-ข้อควรรู้-ประโยชน์-ก่อนติดตั้งใช้งาน
Cloudflare-ข้อควรรู้-ประโยชน์-ก่อนติดตั้งใช้งาน

รู้จัก Cloudflare ข้อควรรู้ ประโยชน์ ก่อนติดตั้งใช้งาน

เราอาจจะรู้จักคลาวแฟร์ Cloudflare ในฐานะผู้ให้บริการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ ( Content Delivery Network ) และบริการด้านความปลอดภัยอย่าง DDoS Attact แต่ในรายละเอียดบริการของ Cloudflare นั้น ได้มีการแยกย่อยลงไปให้เราสามารถจัดการได้ในส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของเราได้อีกมากมาย

แต่พูดกันโดยสรุปแล้ว บริการของ Cloudflare คือจะจัดการให้เรา 2 อย่างหลัก ๆ คือ

  • จัดการเรื่องความเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในใช้งานทรัพยากร
  • จัดการด้านความปลอดภัย ปกป้องการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อควรรู้ ประโยชน์ ของใช้งาน Cloudflare

  • ระมัดระวังเมื่อต้องการติดตั้ง ในขั้นตอนการเปลี่ยน Nameserver หากทำไม่ถูกต้อง เว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้
  • การใช้งาน Cloudflare จะช่วยลดปริมาณการใช้งาน Bandwidth อย่างชัดเจน แม้เป็นการใช้งานแบบฟรี
  • ในบางกรณีการใช้งาน Cloudflare แบบฟรี ไม่ทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น ต้องซื้อแพคเกจเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่แสดงผลรูปภาพจำนวนมาก จะต้องเปิดโหมด Image Resizing และอื่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งาน
  • การใช้งาน Cloudflare แบบฟรี ไม่ได้ป้องกันการโจมตีจาก Botnet ได้ 100%
  • การเปิดใช้งาน Under Attack Mode มีผลอย่างรุนแรงกับ SEO
  • Cloudflare เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย

Leave a Reply