MySQL-การใช้งานคำสั่ง-MAX-MIN-COUNT-SUM-AVG

MySQL การใช้งานคำสั่ง MAX,MIN,COUNT,SUM,AVG

แนะนำ 4 คำสั่งใน MySQL ที่จำเป็นและต้องได้ใช้งานอย่างแน่นอน พร้อมตัวอย่างการใช้งานตามด้านล่างครับ

COUNT คือการนับ row หรือนับแถวว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่

ตัวอย่างการใช้งาน count ในการนับจำนวนสินค้าทั้งหมดในตาราง products

SELECT COUNT(id) AS product_total FROM products


MAX คือการหา row ที่มีค่าสูงสุดจาก Field ข้อมูลที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน MAX ในการหาสินค้าที่ราคาสูงที่สุด

SELECT MAX(price) AS max_price FROM products


MIN คือตรงข้ามกับ MAX เป็นการหา row ที่มีค่าน้อยที่สุดจาก Field ข้อมูลที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้ MIN ในการหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

SELECT MIN(price) AS min_price FROM products


SUM คือการรวม หรือบวกค่าข้อมูล row จาก Field ข้อมูลที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง SUM เพื่อดูมูลค่าโดยรวมของสินค้าในตาราง products

SELECT SUM(price) AS sum_price FROM products


AVG คือการหาค่าเฉลียของข้อมูล row จาก Field ข้อมูลที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง AVG เพื่อดูว่าราคาของสินค้าในตาราง products ทั้งหมดนั้นโดยเฉลี่ยแล้วราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

SELECT AVG(price) AS avg_price FROM products

Leave a Reply