Tag: พร้อมเพย์

[INVOICE] ทำใบแจ้งหนี้ QR Payment ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

INVOICE หรือ ทำใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารทางการค้า ที่ลงเวลา รายการสินค้าหรือบริการ ระบุเงื่อนไขข้อตกลง ช่องทางการชำระเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อ สำหรับแจ้งยอดการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ สมัยใหม่ มีการแนบรหัส คิว อาร์ หรือ QR Code Payment…