Codeigniter 4

Codeigniter 4 วิธีลบ Public ออกจาก URL

ใน Codeigniter เวอร์ชั่น 4 จะมีโฟลเด้อ public โผล่มา เพื่อให้เราใช้งานในเวอร์ชั่น development ( เวอร์ชั่นที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง ) และเมื่อนำโปรเจคไปใช้งานจริง เราอาจจะไม่ต้องการให้ชื่อโฟลเด้อ public แสดงบน url วิธี ลบโฟลเด้อ…

ข้อแตกต่างระหว่าง Codeigniter 4 vs Codeigniter 3 และพื้นฐานการใช้งาน

เกริ่นก่อนว่า Codeigniter เป็น PHP MVC Framework ตัวแรก ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นเฟรมเวิร์คหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก Codeigniter เวอร์ชั่นแรกที่เปิดให้ใช้งาน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ เวอร์ชั่น 3 เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 2015 หรือเมื่อ…