Codeigniter 4 วิธีลบ Public ออกจาก URL

Codeigniter-4-วิธีลบ-Public-ออกจาก-URL

ใน Codeigniter เวอร์ชั่น 4 จะมีโฟลเด้อ public โผล่มา เพื่อให้เราใช้งานในเวอร์ชั่น development ( เวอร์ชั่นที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง ) และเมื่อนำโปรเจคไปใช้งานจริง เราอาจจะไม่ต้องการให้ชื่อโฟลเด้อ public แสดงบน url วิธี ลบโฟลเด้อ public ออกจาก url สามารถทำได้ง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอนครับ Codeigniter 4 วิธีลบ Public ออกจาก URL ในโฟลเด้อ public ให้ย้าย ไฟล์ index.php, .htaccess และ robot.txt ออกมาไว้ที่ root ของโปรเจค จากนั้นลบโฟลเด้อ public ทิ้งได้เลย เปิดไฟล์ index.php จากนั้นให้แก้ไขตัวแปร pathsPath ให้พาธถูกต้อง จากปกติจะเป็น

[…]

อ่านเพิ่มเติม