codeigniter public

Codeigniter 4 วิธีลบ Public ออกจาก URL

ใน Codeigniter เวอร์ชั่น 4 จะมีโฟลเด้อ public โผล่มา เพื่อให้เราใช้งานในเวอร์ชั่น development ( เวอร์ชั่นที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง ) และเมื่อนำโปรเจคไปใช้งานจริง เราอาจจะไม่ต้องการให้ชื่อโฟลเด้อ public แสดงบน url วิธี ลบโฟลเด้อ…