html2canvas 0.4.1

สรุปปัญหา html2canvas กับข้อความภาษาไทย

html2canvas คือ html5 javascript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับการแปลงข้อมูลในภาษา html ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพ png, jpg, pdf ตัว library สามารถทำงานได้อย่างดีกับข้อความในภาษาอังกฤษเมื่อต้องแปลงข้อมูลใน html div เป็นรูปภาพ แต่จะมีปัญหากับภาษาแบบ Non-Latin เช่น…