Tag: mysql การ join ตาราง

MySQL ความต่างระหว่าง LEFT, RIGHT, INNER และ OUTER JOIN

จากบทความเรื่องการใช้งาน UNION เพื่อรวมข้อมูลมากกว่า 2 ตาราง ใน MySQL การใช้งาน UNION ใน MySQL คำสั่งการ JOIN ข้อมูลใน MySQL นั้น จะแตกต่างจากคำสั่งการ UNION คือ การ…