เริ่มต้นใช้งาน-codeigniter-4-ร่วมกับ-reactjs

เริ่มต้น ใช้งาน codeigniter 4 ร่วมกับ reactjs

แนะนำการ ใช้งาน codeigniter 4 ร่วมกับ reactjs สำหรับผู้เริ่มต้น โดยในบทความนี้ จะมีเนื้อหาดังนี้ครับ

 • การใช้งาน reactjs เบื้องต้น และ jsx ( ตัว jsx จะทำให้เราสามารถเขียน html tags ภายใน javascript ได้ง่ายขึ้น )
 • การเชื่อมต่อ api ใน codeigniter 4 และการ response json ที่มีข้อแตกต่างจาก codeigniter 3
 • พื้นฐานการสร้าง CI Model และ Connect Database
 • พื้นฐานการวาง Folder Path เช่น assets ( css,js,image,etc) api path เบื้องต้น
เริ่มต้น Create Database Table ออกแบบตารางฐานข้อมูล

ให้สร้างตารางฐานข้อมูล สำไว้ทดสอบตามนี้ จากนั้นก็ให้ insert ข้อมูลเข้าไปเพื่อไว้เรียกมาทดสอบแสดงผล

CREATE TABLE jobs (
  jobs_id int(11) NOT NULL,
  jobs_name varchar(200) NOT NULL,
  jobs_company varchar(200) NOT NULL,
  timestamp timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
สร้าง Controller, Model, View และ JSX

จากนั้นให้เริ่มสร้างไฟล์ Controller, Model, View และ JSX ตามลำดับ โดยในโปรเจคนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์โดยใช้หลักการตั้งชื่อแบบ camelCase เพื่อให้เหมือนกับตัวเฟรมเวิร์คที่ใช้หลักการตั้งชื่อไฟล์และตัวแปรแบบนี้

 • สร้าง Home Controller
<?php namespace App\Controllers;
class Home extends BaseController
{
	public function index()
	{
	  echo view('homeView');
	}
}
 • สร้าง Home Model
<?php namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;
class ModelHome extends Model
{
	protected $table   = 'jobs'; 
	protected $primaryKey = 'jobs_id';
	protected $returnType = 'array';
}
 • สร้าง Home View

เราจะ include babel.js เข้ามาด้วย เพื่อให้สามารถเขียน jsx หรือเขียน html syntax ใน javascript ไฟล์ได้ ดูตัวอย่างที่หัวข้อ สร้าง jsx assets และสร้าง div id homeContainer ไว้รอให้ react dom เรียกใช้งาน

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js" crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
	<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.26.0/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="homeContainer"></div>
</body>
</html>
 • สร้าง Home Api สำหรับ Response Json

ก่อนให้อื่นสร้าง Folder ตั้งชื่อว่า Api ภายใน Controller และตั้งชื่อคลาสว่า HomeApi จากนั้นเขียนคำสั่งเพื่อเตรียม json ให้กับฝั่ง javascript ดังนี้

ใน Codeigniter 4 ให้ใช้คำสั่ง $this->response สำหรับจัดการ content type รูปแบบต่าง ๆ และใช้ setJSON แทน json_encode กรณีใช้ json_encode จะเกิด error เพราะข้อมูลจะไปชนกับส่วน debug toolbar

<?php namespace App\Controllers\api;
use App\Controllers\BaseController;
use App\Models\ModelHome;
class HomeApi extends BaseController
{
  public function getJobs()
  {
		$modelHome = new ModelHome();
		$result = $modelHome->findAll();
		
		$this->response->setContentType('Content-Type: application/json');
		return $this->response->setJSON($result);
  }
}
 • สร้าง JSX assets

ก่อนอื่นให้สร้าง Folder ภายใน public default folder ตั้งชื่อว่า assets และทำการสร้างไฟล์ Home.jsx และเขียนคำสั่งเพื่อโหลดข้อมูล json จาก HomeApi มาแสดงดังนี้


'use strict';
class Home extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }
 componentDidMount() {
  this.loadJobs();
 }

 loadJobs(){
  fetch("api/HomeApi/getJobs")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result
     });
    },
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Error: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Loading...</div>;
  } else {
   return (
    items.map((item, index) => (
     <PostColumn key={item.jobs_id} items={item}/>
    ))
   );
  }
 }

}
ReactDOM.render(<Home/>, document.getElementById("homeContainer"));
class PostColumn extends React.Component {
 constructor(props){
   super(props);
   this.state = {
   items: props.items,
  };
 }
 
 render(){
   return (
    <div className="jmg-right-caption-text">
     <ul>
      <li><b>Job Title:</b> {this.state.items.jobs_name}</li>
      <li><b>Company Name:</b> {this.state.items.jobs_company}</li>
     </ul>
    </div>
   );
 }
}

เรียกใช้งาน home.jsx ในส่วนของ homeView

<script type="text/babel" src="<?php echo site_url('public/assets/home.jsx'); ?>"></script>

ทดสอบเรียกใช้งาน Home Controller ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อในตารางฐานข้อมูล Jobs มีข้อมูล 3 Record ก็จะเป็นการโหลดข้อมูล json มา loop แสดงผล โดยมีขั้นตอนการทำงาน คือ

 • ModelHome ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล
 • HomeController ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเป็น Json
 • ReactJS ทำหน้าที่ Connect API และนำข้อมูล JSON มาจัดรูปแบบ html โดยอาศัยความสามารถของ JSX และนำไปแสดงผลที่ HomeView
 • จะเห็นว่าเราแทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับส่วนของ View เลย สามารถแยกการทำงานกันได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply