บริษัท รับพัฒนา ERP Software ตามโครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร

ERP Software คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning

ระบบ ERP คืออะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการวางแผนบริการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุนได้อีกด้วย


10 เหตุผลที่ควรใช้ ERP Software เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

เมื่อธุรกิจเราโตขึ้น เราคงไม่สามารถจดทุกอย่างลงไปในกระดาษหรือ Excel ได้


Human Resource

組織内の人事管理

Warehouse

倉庫管理

Sales & Marketing

マーケティングおよび販売管理

Purchase

調達管理サービス

Finance & Accounting

会計および財務管理

Customer Relationship Management(CRM)

組織と顧客の間の満足度。

Engineering/ Production

生産プロセスの管理と開発

Supply Chain Management (SCM)

組織のプロセスの全体的な管理

多くの部門とのビジネス 一貫性のない仕事

多くのドキュメントが毎日発生するビジネス。

体系的な困難な検査の管理には問題があります。

発注書、生産、調達、配送を必要とするビジネス

保管および在庫確認が必要なビジネス

社会保障給与を管理する必要があります

理由を知りたい 顧客の不満

すべての部門のすべての動きを知りたい