เลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร
สินค้า รายละเอียด ราคา จำนวน รวม / บาท
500.00
300.00
รวมเงิน
800.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมสุทธิ
800.00 บาท
 
---------------------------------
(                              )
ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
---------------------------------
(                              )
เจ้าหน้าที่ผู้เสนอราคา
เงื่อนไขการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน