เลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน
500.00THB
300.00THB
รวมเงิน
800.00THB
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมสุทธิ
800.00THB
 
---------------------------------
(                              )
ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
---------------------------------
(                              )
เจ้าหน้าที่ผู้เสนอราคา
เงื่อนไขการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน