Internship ( นักศึกษาฝึกงาน )


ฝึกงานและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานจริง ?

เเพื่อรองรับการเติบโต บริษัท โค๊ดบี จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่มีความมุ่งมั่น จริงใจ ขยัน และพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน เติบโตไปพร้อม ๆ กัน มีตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ดังนี้

Programmer

- กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป

- มีความรู้และเคยเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ภาษา

- กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้การทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน

Designer

- กำลังศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปี 3 ขึ้นไป

- มีไอเดียและเคยออกแบบงานด้่านใดด้านหนึ่งบ้างแล้ว

- กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้การทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- ssระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน

Account Executive

- กำลังศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปี 3 ขึ้นไป

- บุคคลิกดี มีความสามารถในการทำเอกสารและการนำเสนอ

- กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้การทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- ได้รับใบผ่านงาน

- ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนการนำไปใช้งานจริง

- โอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

- บริษัท โค๊ดบี จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วิธีสมัคร

⁠- ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกงานใบสมัครฝึกงาน

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมาที่อีเมล jobs(@)codebeec.o.th

- ถ้านักศึกษาผู้สมัครผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับเข้าฝึกงานผ่านทางอีเมล